Regulamin szkoły językowej New Effect

§1 Warunki uczestnictwa w zajęciach:

1. W zajęciach w Szkole Językowej New Effect (SJNE) może uczestniczyć słuchacz, który:

a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców/opiekunów prawnych ucznia),
b) nie zalega z regulowaniem należności,
c) stosuje się do zasad regulaminu,
d) bierze systematycznie udział w zajęciach.

2. Nowi słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia opanowania języka.

3. O ewentualnej zmianie przydzielonej grupy każdorazowo decyduje lektor w porozumieniu z metodykiem i kierownictwem Szkoły Językowej New Effect. Rodzice słuchaczy będą informowani o takiej zmianie.

4. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu.

5. Szkoła prowadzi zapisy przez cały rok, aż do wyczerpania miejsc w grupach lub terminów.

6. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników (minimum 3 osoby), szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tej samej grupie wiekowej, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć lub zajęcia indywidualne.

7. Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową www.new-effect.pl/zapisy.

8. W przypadku potwierdzonej obustronnie przez SJNE oraz słuchacza lub jego prawnego opiekuna chęci rozpoczęcia i kontynuowania nauki w SJNE, zgodnie z § 1 pkt 1a, strony traktować będą wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu jako postanowienia wiążącej umowy zawartej na odległość pomiędzy podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą a konsumentem.

§ 2 Prawa i obowiązki słuchacza

1. Zapisanie się do Szkoły Językowej New Effect jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych na potrzeby kontaktu z Kursantem oraz wystawienia faktury (imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu, adres oraz adres e-mail).

2. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Szkoły Językowej New Effect i po uprzednim pisemnym poinformowaniu o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach z 24-godzinnym wyprzedzeniem na adres mailowy info@new-effect.pl lub j.zaniewska@new-effect.edu.pl.

3. Kursant (lub Rodzic niepełnoletniego kursanta) ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników zajęć.

4. Każdy pełnoletni kursant (w przypadku niepełnoletnich kursantów – Rodzic) ma obowiązek zgłosić wcześniej nieobecność na zajęciach poprzez e-mail j.zaniewska@new-effect.edu.pl najpóźniej 24h przed planowanym terminem zajęć. Brak takiej informacji będzie skutkował doliczeniem danej godziny zajęć do faktury pod koniec miesiąca. Dorośli kursanci zgłaszają nieobecności i ustalają ich odrabianie bezpośrednio na adres mailowy lektora prowadzącego.

5. W przypadku choroby niepełnoletniego Kursanta, zajęcia jednorazowo można odrobić w innej grupie rówieśników o tym samym poziomie zaawansowania. Jeśli kursant uczęszcza na zajęcia grupowe stacjonarne, może odrobić swoją nieobecność na zajęciach z inną grupą tylko w formie stacjonarnej. 

§3 Prawa i obowiązki Szkoły Językowej New Effect

1. SJNE zapewnia słuchaczom naukę w grupach 3-5 osobowych lub indywidualnie, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej szkoły www.new-effect.pl.

2. SJNE zobowiązuje się prowadzić rzetelny wykaz odbytych zajęć wraz z listami obecności słuchaczy.

3. W przypadku odwołania zajęć Szkoła Językowa New Effect ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz z słuchaczami.

4. SJNE zobowiązuje się do informowania swoich słuchaczy o ewentualnym odwołaniu zajęć oraz do przekazania innych ważnych informacji telefonicznie lub poprzez e-mail wskazane przez kursanta w formularzu rejestracyjnym na www.new-effect.pl/zapisy.

5. SJNE zapewnia słuchaczom w ramach uczestnictwa w zajęciach materiały kursowe oraz testy próbne przygotowujące do egzaminów językowych.

6. SJNE ma prawo zawiesić możliwość uczestnictwa słuchacza w zajęciach w przypadkach rażącego łamania postanowień regulaminu, w szczególności zaś w przypadku zalegania z płatnościami.

7. SJNE nie ma obowiązku zmiany harmonogramu zajęć ze względu na indywidualną prośbę klienta. Zmiana taka może nastąpić tylko po uprzednim ustaleniu tej kwestii z lektorem i pozostałymi członkami grupy.

8. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo własności oraz prawo do umieszczania zdjęć z zajęć na stronie internetowej szkoły i w innych materiałach reklamowych.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

§4 Płatności

1. Słuchacz dokonuje płatności na podstawie faktury wystawianej na koniec każdego miesiąca. Słuchacz płaci tylko za godziny zajęć, w których uczestniczył.

2. Opłaty za kursy przyjmowane są w biurze SJNE lub w formie przelewów na konto firmy. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko słuchacza oraz numer faktury, za którą zostaje dokonany przelew.

3. Słuchaczowi przysługuje rabat przy zapisie na drugi i kolejny język.

§5 Przepisy porządkowe

1. Na terenie SJNE obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i substancji niedozwolonych.

2. Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządku publicznego.

3. Słuchacz oczekujący na zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.

4. Na czas trwania zajęć słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom.

5. W razie nieprzestrzegania powyższych przepisów porządkowych lub w razie naruszenia innych norm dyscyplinarnych Słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników kursu.

§6 Postanowienia końcowe

1. Wraz z rejestracją na zajęcia poprzez formularz www.new-effect.pl/zapisy niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy słuchaczem a szkołą.

2. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach Słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Szkoły Językowej New Effect oraz Cennikiem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.

Data aktualizacji: 2019-06-28